فجایع اخیر در فلسطین و افغانستان

سینه مالامال درد است …

کشتار انسان‌ها و کودکان بی‌گناه در روزهای اخیر در فلسطین و افغانستان، قلب هر انسان آزاده و پاک سرشتی را به درد آورده است.
به حسب وظیفه اخلاقی خود، با بازماندگان این فجایع هولناک و شما همشهریان رنجیده ابراز همدردی می کنیم، و از هرگونه ظلمی که در هر جای این کره خاکی روا داشته می شود و کرامت انسانی را لگدمال می کند اعلام انزجار می کنیم.

به امید گسترش روزافزون صلح و نوع دوستی در پهنای گیتی با لطف و عنایت حق تعالی.

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا