عید قربان مبارک

عید قربان آمد ای جان جهان قربان تو
جلوه ای کن تا شود جانها فدای جان تو

عید قربان روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم اسـت. عید سر سپردگی، بندگی و رها شدن از خود و بـه خدا پیوستن اسـت. روزی کـه انسان در برابر معشوق هیچ بودن را می‌پذیرد. این عید خجسته را به شما تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا