روز پدر مبارک

پدر؛ یعنی تکیه گاه زندگی از همان نخستین دم!

پدرم،
آرزو می کنم که همیشه لبخندت را ببینم و
صدای خنده هایت را بشنوم.
فرقی ندارد که چقدر از هم دور باشیم،
تو در قلب من و در فکر من هستی.

روز پدر مبارک!

روابط عمومی مرکز