تسلیت شهادت امام هادی (ع)

«کسی که از خودش راضی شود، ناراضیان از او فراوان شوند.» -امام هادى (ع)

 

امام هادی (ع) ۳۳ سال زعامت جامعه شیعی و مسلمانان را برعهده داشتند. مدت زیادی از امامت ایشان در سامرا سپری شده است. متوکل، امام را در سامرا سکونت داده بود؛ اما کدام سامرا و چه سکونتی! امام دید و تحمل کرد. او این شهر خفته در خفقان را تماشا کرد و تاب آورد؛ آن چنان که صالح بن سعید چون به دیدارش آمد و او را در آن خانه محقر دید، با بغضی اندوهناک زمزمه کرد: «این ستمکاران، همه تلاش خود را برای خاموش کردن نور شما به کار گرفته اند و برای پنهان داشتن مقام شما، به هر حیله ای متوسل می شوند. چگونه باور کنم شما را در چنین جای حقیری منزل داده باشند؟! جایی که محل آمد و شد گدایان و غریبان بی نام و نشان است!» 

امام پاسخ داد: «پسر سعید! آیا هنوز قدر و منزلت ما را در این حد گمان داری؟! آیا گمان می کنی این با رفعت شأن ما منافات دارد؟ مگر نمی دانی کسی را که خداوند، بلند و عظیم بدارد، به اینها پست و حقیر نمی شود؟!»

 

شهادت مظلومانه امام هادی (ع) بر شما همراهان تسلیت باد!

 

روابط عمومی مرکز